1.jpg, 1,0MB

Zlaté jablko / O centru / Velká soutěž o auto a tisíce cen pokračuje od 3. 12.!

Velká soutěž o auto a tisíce cen pokračuje od 3. 12.!

Zároveň s otevřením prodejen ve čtvrtek 3. 12. pokračuje i naše VELKÁ SOUTĚŽ O AUTO A TISÍCE CEN a to do 13. 12. případně do vydání zbylých losů! 13. prosince proběhne rovněž losování o vystavené vozidlo OPEL CORSA!

 

STRUČNÁ PRAVIDLA

• nakupte alespoň za 500 Kč v obchodech Zlatého jablka (včetně Billy)

• vyzvedněte si stírací los na infostánku v přízemí Zlatého jablka

• účtenky budou označeny razítkem

• za každou účtenku v hodnotě minimálně 500 Kč máte nárok na 1 stírací los

• maximálně můžete v rámci jednoho nákupu získat 5 losů.

• účtenky se nesčítají

 

CO MŮŽETE VYHRÁT?

HRA 1

DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁKUP VE ZLATÉM JABLKU V HODNOTĚ 1 000 KČ – KAŽDÝ LOS JE VÝHERNÍ

Na losu se nachází 9 stíracích polí. Setřete libovolně 3 hrací pole. Pokud se objeví 3 (tři) shodné výherní symboly „ :) “, máte nárok na výhru ve formě dárkového poukazu na nákup ve Zlatém jablku v hodnotě 1 000 Kč. Seznam obchodů, kde lze poukaz uplatit, naleznete na www.zlatejablko.cz

Výhra Vám bude vydána na základě validace losu na infostánku. Nárok na výhru máte pouze, setřete-li právě 3 (tři) hrací pole z 9 a na všech setřených polích se objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole zůstanou nesetřená a nepoškozená.

Do hry se můžete zapojit opakovaně. Vždy je potřeba vyplnit identifikační údaje na druhé straně losu.

HRA 2

DRUHÁ ŠANCE – OKAMŽITÁ VÝHRA

Setřete políčko okamžitá výhra. Tuto výhru můžete uplatnit okamžitě u partnerů akce. Platnost okamžitých výher je stanovena do 20. 12. 2020.

HRA 3

VELKÁ SOUTĚŽ O AUTO OPEL CORSA

Každý los se může zúčastnit hry o osobní automobil Opel Corsa. Vhoďte Váš vyplněný los do slosovacího boxu, který je umístěn u vozidla v blízkosti infostánku. Výherce budeme losovat na místě v přízemí Zlatého jablka, a to 13. 12. 2020 v 15 hodin.

Více informací a podrobná pravidla soutěže naleznete u hostesky na infostánku nebo na www.zlatejablko.cz

 

   

 

DODATEK Č. 1 ze dne 3. 12. 2020

K PRAVIDLŮM SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Velká soutěž o auto“

vyhlášené dne 12. 10. 2020

 

(dále jen „soutěž“ a to celé „dodatek“)

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

 1. Organizátor a pořadatel si V čl. 14 pravidel soutěže, dříve zveřejněných a webových stránkách soutěže www.zlatejablko.cz a na infostánku (dále jen „pravidla“) vyhradili právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla.
 2. Soutěž bylo nutné přerušit z důvodů (mimo jiné) nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb (dále jen „nouzový stav“).
 3. Organizátor a pořadatel proto soutěž přerušili a nyní si přejí pokračovat v Soutěži

 

VYDÁVÁ POŘADATEL TENTO DODATEK Č. 1 K PRAVIDLŮM SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

(dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změně některých níže uvedených ustanovení pravidel soutěže:

 

 1. Soutěž byla a je přerušena v době trvání nouzového stavu; splnění podmínek pro účast v soutěži před vyhlášením nouzového stavu je nedotčeno.
 2. Soutěž pokračuje od 3. 12.2020 9:00 a bude trvat do 13. 12.2020 do 10:00 nebo do vydání zásob losů, dle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.
 3. Pro účast v soutěži lze využít i účtenky vystavené v době přerušení soutěže v období nouzového stavu.
 4. Los je nutné předat k posouzení maximálně v den konce trvání soutěže, tedy 13. 12. 2020 do 10:00.
 5. Platnost kuponů partnerů pro uplatnění slev se prodlužuje do 20. 12. 2020.
 6. K losování o výherce o osobního automobilu Opel Corsa dojde v sobotu 13. 12. 2020 v 15:00 v přízemí galerie OZC (Obchodního a zábavního centra: Zlaté jablko).
 7. Na místě bude vylosován jeden výherce a dva náhradníci. V případě nepřítomnosti výherce na místě bude opakovaně kontaktován všemi dostupnými prostředky. V případě, že se s výhercem nepodaří spojit do 5 dnů, stává se platným výhercem první z náhradníků. V případě, že se s prvním náhradníkem nepodaří spojit do dalších 5 dnů, stává se platným výhercem druhý náhradník. V případě, že se nepodaří spojit s druhým náhradníkem spojit do 5 dnů, propadá věc výhry organizátorovi.
 8. Otevírací doba infostánku v době soutěže je denně 9  – 18 hod. Polední přestávka infostánku je 13:00 – 13:30. V době polední přestávky nebudou losy a dárkové poukazy vydávány.

Úplné znění pravidel ve znění tohoto dodatku je k dispozici na webových stránkách soutěže www.zlatejablko.cz a na infostánku 

  PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Velká soutěž o auto“ vyhlášené dne 12. 10. 2020 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 13. 12. 2020 (dále jen „soutěž“)   1. Název soutěže: „Velká soutěž o auto a tisíce cen – každý los vyhrává!“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky obchodního a zábavního centra: Zlaté jablko (dále jen OZC). Spotřebitelská soutěž je rozdělena na tři části: - Hra 1: o nákupní dárkový poukaz do OZC v hodnotě 1.000 Kč. - Hra 2: druhá šance – garantovanou výhru, kterou obsahuje každý los. - Hra 3: soutěž o automobil, losování.  2. V rámci této soutěže obdrží zákazník po nákupu v OZC na infostánku stírací los a za podmínek uvedených níže může vyhrát buď 1.000 Kč v nákupní dárkové poukázce do OZC v hlavní hře nebo získá garantovanou výhru v podobě slevy do obchodů OZC a může se také účastnit velkého losování o osobní automobil (dále jen výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen soutěž).   3. Pořadatelem soutěže je společnost Zlaté jablko, a.s., náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, IČO: 253 39 737 (dále jen pořadatel).   4. Technický partner soutěže: Technickým partnerem soutěže zajišťující vyplácení výher a případné reklamace soutěže je společnost I.R.M.S. Co., s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 242 66 060 (dále jen technický partner).    5. Doba konání soutěže: Soutěž probíhá od 12.10.2020 07:00:00 do 31.10.2020 14:00:00 včetně nebo do vydání zásob losů. V případě vydání losů v dřívějším termínu je soutěž automaticky ukončena. (dále jen doba trvání soutěže).    6. Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla soutěže (dále jen soutěžící). Soutěžící je srozuměn s tím, že v důsledku účasti v soutěži dojde k zpracování jeho níže uvedených osobních údajů, za účelem plnění povinností pořadatele, vzniklých z jeho účasti v soutěži.   Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, a provozovatelé OZC a nájemci, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže patří: pořadatel, , technický partner a provozovatelé OZC a jeho servisní organizace.    7. Účast ve „Hře 1“ o dárkové poukazy do OZC v hodnotě 1.000 Kč – zapojení do soutěže:  Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době trvání soutěže uskuteční nákup v OZC v minimální hodnotě 500 Kč (dále jen nákup). Při nákupu obdrží soutěžící pokladní doklad/účtenku (dále jen účtenka). Pro uznání výhry je nutno uchovat originál účtenky. Na základě účtenky si zákazník vyzvedne na informacích stírací los (dále jen Los). Maximální počet losů na jednu účtenku činí 5 losů. Pro účast v soutěži je způsobilá pouze Účtenka vystavená v době trvání soutěže, tj. nejdříve v den zahájení spotřebitelské soutěže, tedy od 12.10.2020 a nejpozději v den ukončení trvání soutěže.   Na losu se nachází 9 herních stíracích polí.  Soutěžící si vybere 3 libovolná hrací pole, a ta setře. Pokud se objeví 3 (tři) shodné výherní symboly „:)" soutěžící získává nárok na výhru – dárkový poukaz do OZC v hodnotě 1.000 Kč.  Výhra je výherci ihned vydána na základě validace jeho losu na infostánku, v případě nutnosti podrobnější validace je výhra výherci zaslána poštou.  Nevýherním symbolem je „☹“.  Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 3 (tři) hrací pole z 9 (devíti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.  Každý los obsahuje výherní kombinaci, takže KAŽDÝ los může být výherní.  Zaleží pouze na zákazníkovi, která pole setře.  V případě, že nesetře všechna výherní pole, může se přesvědčit, že i jeho los byl výherní, a to, když setře všechna stírací pole na losu.  Zákazník se může zapojit opakovaně!  Ve hře je tak až 5 000 potenciálních výher = dárková poukázka do OZC.  Za losy, které nezakládají nárok na výhru se považují následující losy, které splnily tyto podmínky:  Soutěžící uplatňuje svůj nárok na výhru mimo dobu trvání soutěže.  Jsou setřeny právě 3 (tři) hrací pole, ale soutěžící neobjevil 3 (tři) shodné výherní symboly.  Jsou setřeny více než 3 (tři) hrací pole.  Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou, způsobilou pro účast v soutěži.  Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 3 (třech) hracích polí téže losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou).  Los byl pozměněn chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou apod Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží výhradně technickému partnerovi soutěže a jeho rozhodnutí je konečné. Soutěžící si musí pečlivě uschovat soutěžní účtenku pro případ Výhry. Na jednu účtenku může soutěžící získat max 5 losů. Účtenky nelze sčítat. 1 soutěžní nákup (min 500,- Kč) = 1 účtenka = los. Počet losů a výher jednoho soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů splňujících podmínky soutěže. Jeden soutěžící může za dobu trvání soutěže vyhrát vícekrát.    500 - 999 Kč = 1 los 1 000 – 1 499 Kč = 2 losy 1 500 – 1 999 Kč = 3 losy 2 000 – 2 499 Kč = 4 losy 2 500 a více = 5 losů    8. Validace losů, uplatnění výhry/určení výherce/ů a distribuce výhry Pokud soutěžící nalezne po setření (pouze) 3 (třech) polí 3 (tři) shodné výherní symboly „J“, stává se výhercem výhry dárkového poukazu do OZC v hodnotě 1.000,- Kč   Los s vyplněnými kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií předá na informačním stánku.  Každá účtenka bude označena, aby nedošlo k opětovnému použití účtenky v soutěži.  Los je nutné předat k posouzení nejpozději v den konce trvání soutěže, tedy 31. 10. 2020 do 14 hodin.  Na výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen dle výše uvedených případů a budou správně setřeny právě 3 (tři) herní pole s tím, že je los řádně a čitelně vyplněn na rubové straně.  Výherci bude výhra předána na informacích v OZC v podobě dárkového poukazu v hodnotě 1.000 Kč do OZC.  Odevzdáním losu dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.   Následná validace: V případě, že obsluha nebude moci jednoznačně určit výherce, předá zákazník svůj los na základě předávacího protokolu obsluze infostánku a ta jej zašle technickému partnerovi na následnou validaci, ze které bude určena výhra/nevýhra. Po provedení odborného posouzení technickým partnerem bude Zákazník kontaktován dle jím uvedených kontaktních údajů Další ujednání:  Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od jakéhokoliv výherce předložení originálu účtenky, s níž se zapojil do soutěže, tedy účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu. Pokud soutěžící řádně nepředloží originál účtenky, může být ze soutěže vyloučen.    9. Popis výhry ve hře 1, informování výherců, předání výher Výhra ve hře 1 = dárkový poukaz v hodnotě 1.000 Kč do OZC. Každý los obsahuje výherní kombinaci pro tuto výhru. Výhra bude výherci předána na informacích OZC na základě údajů, které uvedl na losu. Pokud soutěžící dodrží výše uvedený postup při stírání losu, dozví se okamžitě o svojí výhře/nevýhře.   10. Účast ve hře 2 „Druhá šance“ – garantovaná výhra: V případě nevýhry v hlavní stírací hře, má soutěžící druhou šanci, kde může vyhrát jednu z garantovaných cen OZC. Na losu je stírací pole pro druhou šanci = Hra 2. Pod tímto polem se skrývá jedna z garantovaných výher OZC. Garantovaná výhra náleží soutěžícímu vždy, za každých podmínek.   Pro případ výhry v hlavní hře bude zákazníkovi garantovaná výhra odstřižena, aby ji mohl uplatnit. Garantovanou výhru lze uplatnit u partnerů akce nejpozději do 15. 11. 2020 včetně.   11. Účast ve hře o osobní automobil = Hra 3 Soutěžící se také může účastnit velkého losování na konci soutěže o osobní automobil Opel Corsa = Hra 3. Specifikace osobního automobilu: Opel Corsa Základní výbava: Elektronický stabilizacní systém ESP, Asistent pro rozjezd do kopce, Kontrola trakce TCplus, Brzdový asistent, Celní, bocní a hlavové airbagy, Deaktivace airbagu spolujezdce, Signalizace nezapnutých predních i zadních bezpecnostních pásu, ASISTENTY:  /Varování pred vybocením z jízdního pruhu, Rozpoznávání dopravních znacek, Senzor únavy ridice, Varování pred celní kolizí, Automatické brzdení s detekcí chodcu/ Tempomat s omezovacem rychlosti, Výškove a podélne nastavitelný volant, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Elektricky ovládaná a vyhrívaná zrcátka, Elektrické ovládání predních oken, 5" Audiosystém BT, Bluetooth handsfree,4 reproduktory, Ovládání audiosystému na volantu, Palubní pocítac, Grafický informacní displej 3,5", Výškove nastavitelné sedadlo ridice, Delená zadní sedadla 60/40, Elektrická zásuvka 12V v prední konzoli, Denní svícení, Sklopný klíc, ISOFIX, Kryt zavazadlového prostoru, Systém kontroly tlaku v pneumatikách, Manuální klimatizace, Vnejší kliky dverí v barve karoserie, 15" ocelové ráfky (pro 1.2 55kW/75k), Volant potažený kuži Nadstandardní výbava: Zářivá barva Summit White - GAZ, Optická osvětlovací sada, Zimní sada – vyhřívané sedadla a vyhřívaný volant, Parkovací asistent senzory vzadu, Plnohodnotné rezervní kolo. Zákazník má možnost při vyplnění údajů na zadní straně losu, vhodit tento los do slosovacího boxu, který se nachází na informacích OZC. V případě, že zákazník vyhraje ve hře 1 o poukázky do OZC, kdy musí los odevzdat obsluze, vyplní náhradní los a tento bude zařazen do slosování. Losování o osobní automobil bude realizováno po skončení doby trvání soutěže a to 31. 10. 2020 v 16 hodin. Datum losování bude zveřejněno také na webových stránkách www.zlatejablko.cz a na facebookovém profilu OZC.    12. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů Osobní údaje soutěžících zpracovává pořadatel (jakožto správce osobních údajů) výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností vyplývajících z uskutečnění soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů nejdéle však 10 let. Svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící své srozumění se, zpracováváním jeho osobních údajů pořadatelem jako správcem, společností COMTECH CAN, s.r.o.., se sídlem Smolenská 137/22, Vršovice 101 00 , Praha 10, IČO: 440 05 130, DIČ: CZ44005130 zapsanouou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 89501 (dále jen „COMTECH“) a technickým partnerem jako zpracovateli, a to v rozsahu údajů, která soutěžící vyplní na zadní straně losu nebo náhradního losu v soutěži, a to výlučně za účelem jeho účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 2 týdny po jejím skončení. Po ukončení soutěže a předání výher budou veškeré tyto osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je stanoveno níže. Účast v soutěži a tím i poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj ale nelze určit výherce a soutěže se tak účastnit. Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je COMTECH v souvislosti s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a sociálních sítích, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon) zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže, jakým je např. zajištění doručení výhry. Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, jsou oprávněni osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel, COMTECH, technický partner a osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí, vyjmenované v bodě 6. těchto pravidel. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů účast v soutěži končí Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány. Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm pořadatel zpracovává. Pokud soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě. Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné. Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo se však týká pouze osobních údajů, které od Soutěžícího získal pořadatel na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je soutěžící smluvní stranou. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na info@zlatejablko.cz. pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří. Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).   13. Kontaktní informace: E-mailová adresa pro dotazy k soutěži: info@zlatejablko.cz.   14. Další podmínky soutěže: Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá v žádném ohledu za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání, termíny, odpovědnost za vady a záruky za zboží či služby získané v rámci soutěže se řídí podmínkami dodavatelů těchto služeb a zboží, kteří také vyřizují případné reklamace. Výhra v hlavní hře není právě vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.zlatejablko.cz a na infostánku. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher. Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají ve prospěch pořadatele. Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 12.10.2020 Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.zlatejablko.cz a infostánku.   Otevírací doba infostánku je denně 10 – 18 hod. Polední přestávka infostánku je 13:00 – 13:30. V době polední přestávky nebudou losy a dárkové poukazy vydávány.  

Komentáře

Přidat komentářnačítám ...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace