Valentýn ve Zlatém jablku!

Přijďte oslavit svátek všech zamilovaných do Zlatého jablka! Čeká vás soutěž o atraktivní ceny a speciální valentýnské nabídky zapojených prodejen.

Soutěžte o dárkové poukazy do Zlatého jablka! Soutěž bude probíhat od 1. do 18. února na našem Instagramu.

Jak na to?

1. Sleduj instagramový profil Zlatého jablka @zlatejablko
2. Označ 1 osobu v komentáři pod soutěžním příspěvkem na našem Instagramu
3. Vyfoť se s jedním z našich valentýnských srdcí a sdílej fotku označenou #valentynvezlatemjablku na svůj instagramový účet, který musí být veřejný
4. Soutěž bude probíhat od 1. do 18. února do půlnoci
5. Losování výherců proběhne 19. února

Ceny

Tři vylosované komentáře, které splní všechny podmínky vyhrají dárkové poukazy do Zlatého jablka
1.cena (5000Kč)
2.cena (3000Kč)
3.cena (1000Kč)

PRAVIDLA SOUTĚŽE – VYFOŤ SE A VYHRAJ

na  instagramovém profilu Zlatého Jablka

https://www.instagram.com/zlatejablko

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel soutěže: Zlaté jablko, a.s., IČO 25339737, se sídlem: nám. Míru 174, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka B 2345

(dále jen „Pořadatel“)

Organizátor soutěže: COMTECH CAN s.r.o., IČO 44005130, se sídlem Smolenská 137/22, 101 00 Praha 10- Vršovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 89501

(dále jen „Organizátor“)

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky

(dále jen „místo konání soutěže“),

od okamžiku vyhlášení soutěže dne 1.2.2024 na instagramovém profilu Zlatého Jablka, do 18.2.2024 do půlnoci. 

(dále jen „doba konání soutěže“).

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která je uživatelem sítě Instagram, je sledujícím instagramového profilu Zlatého Jablka a má po celou dobu trvání soutěže aktivní a veřejně přístupný účet.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora nebo Pořadatele, resp. osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor, resp. Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.

4.   PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na instagramovém profilu Zlatého Jablka. Pro účast v soutěži jsou pak stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

Každý uživatel sítě Instagram, starší 18ti let, s trvalým bydlištěm nebo adresou pro doručování v ČR, který je sledujícím instagramového profilu Zlatého Jablka a má po celou dobu trvání soutěže aktivní a veřejně přístupný účet. Uživatel vstupuje do soutěže:

  • označením jedné osoby pod soutěžním příspěvkem zveřejněnému na instagramovém profilu Zlatého Jablka – https://www.instagram.com/zlatejablko/
  • zveřejněním fotografie na svůj osobní IG profil vyfotografovanou s jedním ze dvou valentýnských srdcí ve foto koutku ve Zlatém Jablku. Fotografie musí být označena hashtagem #valentynvezlatemjablku

Soutěžící těmito kroky bude zařazen do soutěže o dárkové karty v hodnotě 5.000,- Kč,

3.000,-Kč a 1.000,- Kč.

Organizátor/Pořadatel dne 19.2.2024 určí výherce losovacím výběrem. Výběr se uskuteční v sídle Organizátora/Pořadatele za přítomnosti nejméně tří osob / komise.  

Organizátor/Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného výherce v případě, že se do soutěže nepřihlásí žádný soutěžící zcela splňující zadání dle těchto pravidel. Nerealizovaná výhra bez náhrady propadá Pořadateli.

Výherce bude vyhlášen na instagramovém profilu Zlatého Jablka ve stories a také bude kontaktován soukromou zprávou.

5. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI

Jen účastníci soutěže, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel této soutěže, a současně budou vybráni za účasti odborné poroty, mohou vyhrát dárkovou kartu v hodnotě 5.000,- Kč, 3.000,- Kč a 1.000,- Kč.

6. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherce bude vyhlášen na instagramovém profilu Zlatého Jablka ve stories a také bude zároveň kontaktován soukromou zprávou. Při zveřejnění osobních údajů výherců budou vždy užity pouze kontaktní údaje zpřístupněné účastníky soutěže na jejich profilu na sociální síti Instagram.

Výherce bude zároveň Organizátorem/Pořadatelem vyzván, aby jej nejpozději do 5 dnů kontaktoval v soukromé instagramové zprávě (direct zprávě) na profilu Zlatého Jablka, kde uvede kontaktní údaje pro zaslání výhry – jméno, příjmení a adresu.

V případě včasného nezaslání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá Pořadateli. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

Výherci bude výhra odeslána nejpozději do 10 pracovních dní od doručení kompletních kontaktních údajů, pokud se nedomluví jinak a to, že si pro výhru výherce přijde osobně. Potom mu bude předám předávací protokol k podpisu, že výhru převzal.

7.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.  

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu profilová fotografie, jméno a příjmení, adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 01. 12. 2024.

Účastník soutěže má práva dle článku 12–23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, a pořadateli soutěže za účelem rozeslání výher a jejich zveřejnění na webových stránkách organizátora, v propagačních materiálech Organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele a Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webu Zlatého Jablka http://www.zlatejablko.cz/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel i Organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za nedoručení či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje Organizátor/Pořadatel prostřednictvím kontaktů na web stránce Zlatého Jablka: http://www.zlatejablko.cz/kontakty. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení organizátora či pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.  Organizátor/Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Organizátor i Pořadatel jsou kdykoliv oprávněni kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Pořadatel ani Organizátor soutěže neodpovídají za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi/Pořadateli, nikoliv Instagramu.

9. Pravidla jsou k dispozici

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit s dotazem na Organizátora/Pořadatele soutěže prostřednictvím kontaktů na web stránce Zlatého Jablka: http://www.zlatejablko.cz/kontakty

Ve Zlíně, dne                   25.1.2024

Pořadatel soutěže:           Zlaté jablko, a.s.

Organizátor soutěže:       COMTECH CAN s.r.o. 

Valentýn ve Zlatém jablku!